Psycholog dziecięcy Wilanowska

 LEWANDOWSKA Marta

LEWANDOWSKA Marta

Psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracując w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, oraz jako wieloletni diagnosta państwowych placówek neuropsychiatrycznych. Wieloletni diagnosta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem, wykonywała zlecenia diagnostyczne od lekarzy Poradni Neurologicznej. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz pełną diagnostykę dzieci od 3 roku życia w zespole z lekarzem psychiatrą.  Konsultuje i nadzoruje pracę terapeutów pracujących z dzieckiem w środowisku domowym i szkolnym. Prowadzi terapię w ramach WWR.

Czytaj więcej

ZAJMUJE SIĘ:

 • Kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych
 • Kompleksową diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • diagnozą ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparciem ich rodziców
 • diagnozą dysleksji dzieci od 7 r.ż., i młodzieży
 • wsparciem dla rodziców dzieci diagnozowanych psychiatrycznie
 • pomocą psychologiczną dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ich rodzicom
 • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej
 • psychoedukacją i poradnictwem psychologicznym dla rodziców/opiekunów dzieci
 • psychoedukacją i wsparciem dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi
 • prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • prowadzi konsultacje w miejscu naturalnego funkcjonowania dziecka (przedszkole, szkoła, dom) oraz nadzór terapeutyczny nad prowadzoną w tych miejscach terapią, możliwość tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci do wieku wczesnoszkolnego.

Diagnozuję dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 18 lat.

Nie zajmuje się terapią rodzinną, terapią indywidualną rodziców pacjentów.

 

Na pierwszą wizytę zapraszam samych rodziców niezależnie od wieku dziecka. Proszę o zabranie ze sobą dokumentacji z dotychczas przeprowadzonych badań, orzeczenia i opinie o dziecku.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- Psychologia
 • WSEZiNS w Łodzi- Przygotowanie Pedagogiczne (studia podyplomowe, uprawnienia do pracy z dziećmi i dorosłymi)
 • Centrum CBT, Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży, szkolenie roczne
 • uprawnienia do stosowania ADOS-2, Stanford Binet 5, diagnozy dysleksji rozwojowej oraz inne
JEŚKA Marcin

JEŚKA Marcin

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończył szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Przez 4 lata pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, szpital w Józefowie.

Czytaj więcej

Odbył szkolenie z zakresu psychoanalizy w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową dla młodzieży i dorosłych. Ma duże doświadczenie szczególnie w pracy z trudną młodzieżą . Zajmuje się wielowymiarową diagnozą psychologiczną , obejmującą osobowość , procesy poznawcze oraz uszkodzenia organiczne mózgu. Jego zainteresowania skupiają się szczególnie wokół metod prolekcyjnych – Testu Plam Atramentowych Rorsach`a oraz Testu Kolorów Luschera.

RADZIKOWSKA Małgorzata

RADZIKOWSKA Małgorzata

Jest psychologiem, terapeutą, coachem. W CZP pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi sesje indywidualne dorosłych, terapię rodzinną i par. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym (terapia ericksonowska, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia narracyjna).

Czytaj więcej

W obszarze jej pracy znajduje się m..in.: pomoc psychologiczna w kryzysach (trudności emocjonalne, choroby w rodzinie, przeżywanie żałoby, zachowania i myśli suicydalne, przemoc w rodzinie); obniżony nastrój, depresja; zaburzenia lękowe, napady lęku; pomoc w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami; rodzina w sytuacji okołorozwodowej (dzieci i dorośli); dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (m.in. Zespół Aspergera, adhd); rodziny, w których występuje choroba psychiczna.Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży (m.in. oceną rozwoju dziecka od 5 roku życia do dorosłości, pomiarem możliwości intelektualnych, doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, określaniem mocnych stron dziecka, badaniem w kierunku ADD/ADHD, Zespołu Aspergera, diagnozą gotowości szkolnej). Doświadczenie zawodowe zdobyła w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, pracując jako psycholog szkolny, m.in. w szkołach dla dzieci i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (fundacja ADYS), prowadząc konsultacje, terapię i diagnozę w Pracowni Terapeutycznej i ProPsyche Junior. Odbyła staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, byłam stażystą i wolontariuszem w Środowiskowym Domu dla osób Chorujących Psychicznie „Pod skrzydłami”. Obecnie jest koterapeutą stażystą w terapii rodzinnej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej. Ukończyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zaawansowane Metody Praktyki Narracyjnej, Szkołę Coachów TROP oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Jest w trakcie 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuje pod stałą superwizją.