• Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia i Psychoterapii Sp. z o.o. 

Aleja Wilanowska 43A

02-765, Warszawa

NIP: 9521790305. 

Skąd mamy Pani/Pana dane? 

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, 
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora? 

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności 
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak: 

 • ustawa o działalności leczniczej 
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
 • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej; 
 • ustawa o służbie medycyny pracy; 
 • ustawa o publicznej służbie krwi; 
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; 
 • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www; 
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora; 
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu. 

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.  

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa 
w organizowanych przez nas wydarzeniach. 

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. 

 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. 

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych? 

 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.  

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.  
 • Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 • podmiotom świadczącym usługi: 
 • doręczania korespondencji 
 • świadczenia usług archiwizacyjnych 
 • obsługi hostingowej  
 • obsługi IT 

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? 

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. 
W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa? 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).