Neuropsycholog jest specjalistą zajmującym się badaniem związku między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Konsultacje neuropsychologiczne kierowane są przede wszystkim do pacjentów, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych. Tak rozumiane konsultacje neuropsychologiczne obejmują działania diagnostyczne oraz terapię neuropsychologiczną. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy neuropsychologa na terenie miasta Warszawa zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Konsultacje neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne jest procedurą obejmującą szczegółowy wywiad z pacjentem (czasami również jego osobą bliską), zadania kliniczne i/lub testy psychometryczne. Wybór odpowiednich metod diagnostycznych uzależniony jest od zgłaszanego problemu oraz indywidualnych cech osoby badanej.

Pierwsza konsultacja neuropsychologa trwa 90 minut, jest zatem wizytą dłuższą, niż standardowe. Umożliwia to przeprowadzenie pełnego wywiadu na temat trudności doświadczanych przez pacjenta, jak również niektórych testów. Postępowanie diagnostyczne może wymagać zastosowania większej liczby zadań i testów, przeprowadzanych podczas jednej lub kilku następnych sesji.

Neuropsycholog – diagnostyka i terapia

Diagnoza neuropsychologiczna pozwala odpowiedzieć na pytanie o obecność i głębokość ewentualnych zaburzeń funkcji poznawczych (m.in. pamięci, uwagi, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, myślenia, planowania, rozwiązywania problemów i innych), określić poziom poszczególnych funkcji w odniesieniu do norm dla danego wieku i wykształcenia, postawić hipotezy na temat przyczyn występujących trudności oraz sformułować odpowiednie dla danego pacjenta zalecenia.

W wielu przypadkach możliwe jest następnie wdrożenie specjalistycznej terapii (rehabilitacji neuropsychologicznej) obejmującej ćwiczenia funkcji poznawczych, opracowanie odpowiednich metod kompensacyjnych, psychoedukację oraz wsparcie emocjonalne pacjenta i jego bliskich.

Podstawowe narzędzia diagnostyczne stosowane podczas konsultacji neuropsychologicznych

Podstawowe testy psychometryczne wykonywane przez neuropsychologa klinicznego w Centrum Zdrowia i Psychoterapii Lwowska 5 (osoby dorosłe, mgr Magdalena Roessler-Górecka):

 1. Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT)

(umożliwia m.in. ocenę przebiegu uczenia się informacji słownych, pamięci bezpośredniej, stosowanych strategii, trwałości nowoutrworzonych śladów pamięciowych, różnicowania źródła informacji, zdolności ich przypominania samodzielnego i z pomocą).

 1. Kolorowy Test Połączeń (CTT)

(służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi, a w szczególności do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne).

 1. Test Pamięci Wzrokowej Bentona (BVRT)

(bada dowolną, krótkotrwałą pamięć i percepcję wzrokową, angażuje funkcje wzrokowo-konstrukcyjne)

 1. Testy Uwagi i Spostrzegawczości (TUS)

(służy do badania uwagi, w tym tempa i dokładności przetwarzania informacji, odporności na dystraktory, wymaga dobrze zachowanych zdolności wzrokowo-motorycznych)

 1. Test Rozumienia Emocji (TRE)

(pozwala na ocenę zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną)

 1. Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIET)

(służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej)

 1. Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB)

(służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu. Może być stosowana do oceny m.in. rozumienia humoru, przenośni i metafor również w innych grupach badanych)

 1. Test Matryc Ravena w wersji Standard (TMS)

(służy do pomiaru inteligencji ogólnej, płynnej, niewerbalnej)

 1. Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)

(służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka, ocenia m.in. zdolność samodzielnego wykrywania reguł, wykorzystywania informacji zwrotnej, tworzenia pojęć)

 1. * Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R)

(służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, umożliwia określenie IQ oraz indywidualnego profilu poszczególnych zdolności intelektualnych, werbalnych i niewerbalnych).

 1. * Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

(stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej, pozwala na szczegółowy opis osobowości, jak również postawienie hipotez dotyczących ewentualnych zaburzeń psychicznych)

*wykonywane poza abonamentem Medicover

Oprócz wymienionych narzędzi, stosowane są liczne skale przesiewowe oraz zadania/baterie kliniczne do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych, konstrukcyjnych, językowych, wykonawczych.

Indywidualnego wyboru zastosowanych podczas badania testów i zadań klinicznych dokonuje zawsze specjalista, w oparciu o dane z wywiadu, skierowania, dostępną dokumentację medyczną oraz hipotezy diagnostyczne.

Neuropsycholog – Warszawa i okolice

Do skorzystania z oferty naszej placówki zachęcamy wszystkich pacjentów z terenu miasta Warszawa i okolicznych miejscowości. Zapewniamy profesjonalną pomoc neuropsychologa, w ramach której specjalista przeprowadza badania diagnostyczne i formułuje zalecenia dotyczące terapii.

W trosce do zdrowie Naszych Pacjentów oferujemy krótki czas oczekiwania na konsultacje neuropsychologiczne oraz dogodne terminy spotkań ze specjalistą. W zależności do potrzeb oraz możliwości Pacjenta na spotkanie z neuropsychologiem zapraszamy pacjentów indywidualnie oraz z osobami towarzyszącymi. Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego przypadku, tak pod względem przeprowadzania badań diagnostycznych, jak i zalecanych działań terapeutycznych.

Pacjentów zainteresowanych konsultacją zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z recepcją naszego Centrum Zdrowia i Psychoterapii w Warszawie!