Logopeda

Badanie logopedyczne dla dzieci

Badanie logopedyczne polega na rozpoznaniu określonego zaburzenia mowy występującego
u badanej osoby, daje podstawę do zaprogramowania odpowiedniej terapii i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego. W trakcie trwania wizyty logopeda:

 • przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący etapów ogólnego rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego
 • ocenia sposoby porozumiewania się dziecka (spontaniczne wypowiedzenia, gesty, mimika, kontakt wzrokowy, umiejętność zabawy)
 • ocenia rozumienie mowy przez dziecko
 • ocenia budowę oraz sprawności narządów mowy
 • ocenia funkcje oddechowe, fonacyjne i funkcje połykania
 • orientacyjnie bada słuch fizyczny
 • bada słuch fonemowy, analizę i syntezę słuchową
 • bada analizę i syntezę wzrokową
 • bada artykulację poszczególnych głosek, sylab i wyrazów
 • ocenia grafomotorykę i lateralizację,

 

W trakcie wizyty u logopedy może się okazać, że badanie logopedyczne musi zostać dodatkowo poszerzone o wyniki badań innych specjalistów – psychologa, audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę czy neurologa.
Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń
w domu.

Diagnoza logopedyczna nie zawsze jest aktem jednorazowym, często pogłębiana jest w miarę poznawania problemu logopedycznego u dziecka, a także w trakcie prowadzonej terapii.

Podczas badania logopedycznego rodzic może uczestniczyć w diagnozie logopedycznej. Po zakończeniu badania logopeda omówi umiejętności dziecka, wskaże też problemy, które zdiagnozował. Zaproponuje ćwiczenia do pracy w domu, a w razie konieczności plan terapii
w gabinecie.

Badanie logopedyczne dla dorosłych

Logopeda w trakcie wizyty:

 • przeprowadza wywiad z pacjentem
 • sprawdza artykulację, słuchu mowny
 • ocenia budowę i sprawności narządów mowy oraz funkcję oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne
 • bada praksję, gnozję i orientację przestrzenną
 • bada umiejętność rozumienia
 • bada umiejętność mówienia
 • sprawdza umiejętność czytania, pisania i liczenia

Aby wydać prawidłową diagnozę często badania te trzeba uzupełnić konsultacjami laryngologicznymi, foniatrycznymi, neurologicznymi czy ortodontycznymi. Po ich wykonaniu logopeda opracowuje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Logopeda to specjalista, terapeuta, który zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych, a także profilaktyką logopedyczną u małych dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy czynnej).

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapii dzieci
z obciążonym okresem ciążowo – okołoporodowym, zespołami genetycznymi, z zaburzeniami komunikacji (autyzm, zespół Aspergera) .

Sudrologopeda to osoba z dodatkową specjalizacją w zakresie kształtowania i rozwoju mowy
u osób wykazujących zaburzenia słuchu oraz postępowaniem z tymi osobami.